Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

NAZIV

Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

POVZETEK

Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade. Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb. Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, le redko odločijo za postavitev namakalnega sistema. S prenosom raziskovalnih rezultatov v prakso ob hkratnem ovrednotenju ekonomske upravičenosti, bomo širši krog oljkarjev opremili z znanjem in orodji s katerimi bodo lahko ovrednotili upravičenost namakanja in vzpostavili avtomatiziran namakalni sistem v nasadu.

SPLOŠNI CILJI

  • zagotoviti učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe in s tem povečati konkurenčnost oljkarstva ter ohranjanje kulturne krajine in dediščine podeželja, ki sta pomembni turistični priložnosti za obalno – kraško in goriško regijo.
  • s ekonomsko upravičenim načinom avtomatiziranega namakanja oljk izboljšati pridelovalni potencial kmetijskih zemljišč, zagotoviti stabilnost proizvodnih in ekonomskih razmer za oljkarstvo, zmanjšati nelegalno črpanje vode in izboljšati upravljanje z vodnimi viri
  • z vzpostavitvijo demonstracijskih nasadov zagotoviti učinkovitejši in pospešen prenos znanja in inovaciji v oljkarstvo  ter  trajnostno rabo proizvodnih potencialov in vode na kmetijskem gospodarstvu (raziskovalne rezultate projekta – avtomatiziranega namakanja oljk prenesti v prakso in razširiti na druge kultivarje in rastne pogoje)
  • povečati izvedbo ukrepov za blaženje podnebnih sprememb, ki bodo omogočile konstantne in kakovostne pridelke.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGO CILJEV

1. Vodenje in koordinacija
2. A) Izvedba 3. usposabljan (vodni viri; oprema za avtomatizacijo namakanja; odziv oljke na sušo)
B) Izvajanje meritev – spremljali parametrov okolja, stanja rastline, kakovost ter količino pridelka in porabo finančnih sredstev
3. Priprava in izvedba praktičnega preizkusa avtomatiziranega namakanja
4. Analiza ekonomske upravičenosti namakanja oljk in izdelava osnovnega modela za izračun upravičenosti namakanja oljk
5. Razširjanje rezultatov (izvedba ekskurzije, izvedba 4 praktičnih prikazov (izdelava gradiva za uporabnike, izjave za medije in socialna omrežja, strokovni članki, konference)

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru projekta bomo vzpostavili 8 vzorčnih nasadov – demonstracijskih nasadov, ki bodo opremljeni z vrhunsko dovršeno namakalno opremo za izvajanje namakanja. Opremljeni nasadi bodo služili za raziskovalne potrebe, saj se bodo v le-teh opravljale meritev za ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk pri različnih talnih tipih, rastnih pogojih in kultivarjih. Poleg tega bodo vzpostavljeni nasadi služili kot referenčna točka – demonstracijski prikaz dobre prakse, na katerih bodo kmetijski svetovalci, izobraževalne ustanove, itd. imeli možnost izvajanja različnih usposabljanj in izobraževanj. Kmetijska gospodarstva pa možnost ogleda dobre prakse za izbrane kultivarje v različnih rastnih pogojih.

Da bodo kmetijska gospodarstva lažje vzpostavila avtomatsko deficitno namakanje v oljčniku in po izbranem principu izvajala namakalni ukrep bo izvedeno usposabljanje na temo vodni viri in dovoljenja, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema in deficitno namakanja oljk. V ta namen bo izdelan tudi protokol vzpostavitve deficitnega avtomatskega namakanja, ki bo vključen v gradivo za uporabnike v katerem bo poleg protokola, predstavljen tudi vpliv namakanja na vodne vire, ekonomska upravičenost namakanja oljk v praksi in izdelan model oz. mobilna aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk.

Povezave:

Nazaj na domačo stran oiljenko.si